Toelichting graslandbedrijven

Basispremie

Wat houdt de basispremie in:

 • De basisbetalingsregeling (BBR) van het huidige GLB wordt de basispremie.
 • U krijgt de basispremie per hectare subsidiabele grond. Er zijn per 2023 geen betalingsrechten meer.
 • Landschapselementen, waaronder sloten worden subsidiabel (mogelijk nog niet in 2023).
 • U hoeft geen actieve landbouwer meer te zijn als uw uitbetaling lager is dan € 5000.
 • U krijgt voor de eerste 40 hectare van uw subsidiabele grond een extra betaling van ongeveer € 54 per hectare.

 

Afbeelding bron: https://www.toekomstglb.nl/regelingen-en-instrumenten/grondgebonden-regelingen

 

Conditionaliteiten

Om voor de basispremie en de ecoregeling in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen; dat zijn de zogenaamde conditionaliteiten. U houdt zich aan de 10 Goede landbouw- en milieucondities (GLMC’s). De conditionaliteiten die voor graslandbedrijven van toepassing zijn (voorlopig) de volgende:

 • GLMC1 Oppervlakte blijvend grasland gelijk houden
 • GLMC2 Veenweiden en wetlands beschermen
 • GLMC4 Verbrede bufferstroken langs waterlopen
 • GLMC9 Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland beschermen
 • GLMC10: bufferstroken langs droge sloten

 

Zie ook: https://www.rvo.nl/onderwerpen/het-nieuwe-glb-de-conditionaliteiten#goede-landbouw–en-milieucondities-(glmc)

 

Eco-regeling

De eco-regeling met eco-activiteiten is een nieuwe regeling binnen het nieuwe GLB. Door eco-activiteiten uit te voeren helpt u mee aan 5 doelen: het verbeteren van Klimaat, Bodem/lucht, Water, Landschap en Biodiversiteit. U kiest zelf welke activiteiten passen bij uw bedrijf en percelen. Als u met de uitgevoerde activiteiten voldoende punten èn waarde heeft gehaald, krijgt u de ecopremie uitbetaald.

Het puntensysteem

Met het uitvoeren van diverse eco-activiteiten verdient u enerzijds punten. U moet een minimaal aantal punten halen op de vijf genoemde doelen (Klimaat, Bodem/lucht, Water, Landschap en Biodiversiteit). Scoort u op alle 5 doelen voldoende punten? Dan voldoet u aan de instapeis voor de eco-regeling.

Daarnaast heeft iedere activiteit een bepaalde waarde. De totale waarde die u haalt met uw gekozen activiteiten bepaalt de hoogte van de eco-premie die aan u uitbetaald wordt. Er zijn 3 beloningsniveaus: brons, zilver of goud. De hoogte van de premie is nog niet bekend: die hangt af van hoeveel bedrijven mee gaan doen en op welk beloningsniveau zij terecht komen.

Om uit te vinden welke activiteiten voor u en uw bedrijf toepasbaar zijn en hoeveel punten en welke waarde ze opleveren, komt er een simulatietool beschikbaar. Hiermee kunt u diverse scenario’s uitproberen.

Voorlopig overzicht eco-activiteiten

Hieronder vindt u de (voorlopige) lijst met eco-activiteten, die toepasbaar zijn op graslandbedrijven (met eventueel wat snijmais). U geeft de eco-activiteiten per perceel op.

 • Stikstofbindend gewas
 • Langjarig grasland
 • Grasland met kruiden
 • Natte teelt
 • Gras/klaver
 • Rustgewas
 • Bufferstrook met kruiden
 • Groenbedekking
 • Verlengde weidegang (alleen overdag beweiding)
 • Verlengde weidegang (dag en nacht beweiding)
 • Houtig element (heg, haag, struweel)
 • Houtig element (overige houtige elementen)
 • Biologische bedrijf (SKAL)

 

Zie ook: https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb/eco-regeling

 

Simulatietool

Wij zijn in het bezit van een simulatietool voor de eco-regeling die goedgekeurd is door RVO. Hiermee kunnen wij berekenen hoeveel subsidie u ongeveer krijgt als u verschillende activiteiten uitvoert.

Wat is de relatie tussen ANLb, GLMC’s en eco-regeling?

Sommige activiteiten in de eco-regeling lijken op ANLb-pakketten. Dit is ook het geval met de Goede landbouw- en milieucondities (GLMC’s).

Als u een activiteit uitvoert in de ecoregeling of GLMC’s, en daarvoor een vergoeding ontvangt, dan kunt u deze niet nogmaals in het ANLb vergoed krijgen. Sommige ANLb-pakketten kunnen wel worden op opgegeven in de ecoregeling: u krijgt dan wel de bijbehorende punten, maar niet de waarde. Met de simulatietool kunt u puzzelen welke opties voor u het meest aantrekkelijk zijn.

In sommige gevallen is stapelen mogelijk met behoud van de volledige ANLb-vergoeding, maar in sommige gevallen zal een deel van de ANLb-vergoeding gekort wordt.

Bijvoorbeeld (onder voorbehoud):

 • Langjarig grasland: behoud via de ecoregeling, extra beheer via ANLb-pakket rustperiode.
 • Bufferstrook met kruiden: u sluit een beheerpakket af waarbij u de rand minimaal tot de tweede snede laat staan of u sluit een beheerpakket af voor een bredere strook dan 3 meter.
 • Houtige elementen: u houdt ze in stand via de ecoregeling en voert het beheer uit via het ANLb.

 

Disclaimer: Het nieuwe GLB is nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.