Visie en missie

Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden (ANV HN) werkt samen met haar leden aan meer biodiversiteit in het landelijk gebied, zowel boven als onder de grond. Natuurinclusieve landbouw is onze stip op de horizon. We werken aan (praktijk)kennis, verbinden boer en burger en zoeken de samenwerking met gebiedspartijen. Alle boeren in de kop van Noord-Holland zijn welkom.

Van boerenlandvogels naar natuurinclusieve landbouw

Ons werk begint bij weidevogel- en akkervogelbeheer. Weide- en akkervogels zijn een belangrijke indicator voor biodiversiteit: zijn zij aanwezig, dan gaat het ook goed met het bodemleven, de planten en insecten. Uiteindelijk werken we steeds meer toe naar een natuurinclusieve landbouw. Daarin zijn landschap, biodiversiteit, klimaat, bodem en waterkwaliteit structureel onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering. We doen dit met realistische stappen en economisch passend: pas dan heeft deze omslag kans van slagen.

Voor alle boeren in de kop van Noord-Holland

We willen een vereniging zijn voor alle agrariërs in ons werkgebied. Binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zijn beheerpakketten beperkt beschikbaar. Daarom breidt ons aanbod steeds meer uit. Zo krijgen ook agrariërs die niet deelnemen aan het ANLb toegang tot kennis en projecten over bodem en biodiversiteit.

Verbinder van kennis

Op de weg naar natuurinclusieve landbouw is kennis essentieel. We maken kennis en ervaring over (functionele) biodiversiteit en bodem beschikbaar voor onze leden. We zorgen dat nieuwe kennis vertaald wordt naar de praktijk. We nemen de ervaringen uit de praktijk mee naar beleidsontwikkelaars.

Verbinder tussen boer en burger

De ANV verbindt boer en burger. We koesteren onze vrijwilligers: zij voelen zich gewaardeerd en betrokken. We laten bewoners in ons werkgebied zien wat wij met onze leden doen en bereiken. Zij zullen trots zijn op onze boeren. Zo kunnen we ons met nog meer enthousiasme inzetten voor biodiversiteit en landschap.

Verbinder tussen gebiedspartijen

We zoeken actief de samenwerking met andere partijen als het gaat om biodiversiteit in het landelijk gebied. We brengen proactief advies uit aan particulieren (agrariërs) en overheden, bijvoorbeeld als het gaat over bermenbeheer en erfbeplanting. Wat we doen als ANV heeft immers meer zin als we gebiedsbreed kunnen optrekken met andere partners!

 

Natuurinclusieve landbouw

Een natuurinclusieve landbouw belast zijn omgeving minimaal. In plaats daarvan draagt deze bij aan een oplossing voor verschillende knelpunten, zoals het stikstofprobleem, droogte, klimaatverandering en de waterkwaliteit.

Hoe dat in de praktijk werkt? Met kruidenrijk grasland verminderen we de droogte. Onze bloeiende akkerranden trekken insecten aan en zorgen voor meer bestuivers in de gewassen. Door ruige mest uit te rijden hebben we een positief effect op het bodemleven. De collectieven, waaronder ANV HN, ondersteunen boeren bij de stappen die ze willen zetten naar natuurinclusieve landbouw.