Waar boer, bodem en biodiversiteit samenkomen

In de kop van Noord-Holland werken wij samen met boeren en vrijwilligers aan meer biodiversiteit op akker, grasland en erf. In dit landschap voelen insecten en boerenlandvogels zoals patrijzen en grutto’s zich thuis, is de bodem vruchtbaar en het water schoon. En onze boeren? Die zijn trots op hun bedrijf, hun land en hun producten, nu en in de toekomst.

De bodem is letterlijk onze basis: de basis onder toekomstbestendige bedrijven en de basis onder de natuur. Een gezonde bodem houdt water beter vast en is vruchtbaar. Gewassen groeien er goed op, net als de kruiden in onze graslanden en de bloemen langs de akkers. De kruiden en bloemen zorgen voor leven: allerlei soorten insecten vertoeven er graag. Die insecten helpen de plaagdruk in de gewassen laag houden. Én ze zijn een bron van voedsel voor onze boerenlandvogels.

Goed zorgen voor de natuur kan niet zonder schoon water. We bewegen mee met klimaatverandering en hebben oog voor economisch perspectief. Zo werken we aan de toekomst: voor boer en biodiversiteit!

NIEUWS

Resultaat in beeld

Projecten

Natuur en Biodiversiteit

onze voortuin (4)

Erfscans

Met dit project willen wij samen met gemeente Hollands Kroon en gemeente Schagen advies geven over hoe je het beste de kansen op je erf kan benutten doormiddel van een erfscan.

Natuur en Biodiversiteit

Distelvlinder, gemaakt door Hans Westrik

Biodiversiteit op gebiedsniveau

Dit project wilt ontdekken welke kansen er liggen voor biodiversiteit in het agrarisch gebied met weinig ANLb en hoe hier invulling aan kan worden gegeven.

Water

Slootkant beschoeiing, Laan, Middelie A 7, 31-05-'20, Loeks Fotografie (15)

Groene oeverbescherming ter voorkoming van afkalving

Met groene oeverbescherming (beschoeiing) kunt u afkalving tegengaan. Via Landbouwportaal Noord-Holland kunt u hiervoor subsidie krijgen.

Natuur en Biodiversiteit

20220602_204947 (1)

Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen

De boeren van de studiegroep van het project ‘Méér kennis, minder gewasbeschermings-middelen’ verdiepen zich samen in het robuuster maken van gewassen en teeltsystemen en in natuurlijke plaagbestrijding.

Bodem, Klimaat

foto veldboon voor nieuwsflits

Project kringlooplandbouw

Dit project richt zich op de samenwerking tussen de bollenteelt, de akkerbouw en de veehouderij, waarbij de teelt van veldboon als alternatief voedergewas (voor grasland) in ruil voor bollen- of aardappelland centraal staat.

Bodem, Natuur en Biodiversiteit

Schermafbeelding 2022-08-02 094126

Ontwikkelingen Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) melkveehouderij

Duurzaam produceren, natuurinclusieve landbouw? Biodiversiteit op/rond erf, bewerking percelen en het telen van welke gewassen.

WORD VRIEND

Verbeter de biodiversiteit op akker en erf