Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen

Het project ‘Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen’ dat in april 2021 van start is gegaan, heeft als doel de effectiviteit van bloeiende akkerranden te vergroten.

Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden zaait jaarlijks samen met de deelnemers circa 170 kilometer akkerranden in, zowel eenjarig als meerjarig.

Na de start in 2021 van het project ‘Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddel’ geven we in 2022 vervolg aan dit project.

Aanmelden studiegroep!

In mei 2022 gaan we van start met Deel 2 van Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen (MKMG).  Wil je aansluiten bij de studiegroep, mail dan naar: emul@anvhollandsnoorden.nl.
Meer over het project vindt u in de rapportage van de evaluatie van het eerste jaar van het project via onderstaande link.
Rapportage Evaluatie Meer Kennis Minder gewasbeschermingsmiddelen 2021

 

Functies akkerranden:

Akkerranden hebben een bufferfunctie tussen landbouwpercelen en watervoerende sloten en verminderen eventuele drift van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit. Daarnaast hebben akkerranden hebben een gunstig effect op de akkervogels en algehele biodiversiteit.

 

Het doel van het project is meervoudig:

  • Professionaliseren beheer akkerranden door beter beschikbaar stellen van bestaande en nieuwe kennis.
  • Betrokkenheid en draagvlak creëren voor de inzet van akkerranden binnen functionele agrobiodiversiteit.
  • Tevens nog verder verbeteren van waterkwaliteit en biodiversiteit door akkerranden.

 

Hoofdthema 2022

We leggen de focus in 2022 op het hoofdthema: weerbaar telen met minder chemie. We merken dat we naar het hele teeltsysteem moeten kijken en een stap breder moeten gaan. De thema’s van natuurlijke plaagbestrijding en onkruidbeheersing blijven hier onderdeel van uit maken. Daarbij kijken we nu ook naar de gewassen zelf en betrekken we de bodem ook bij het project.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

  • Welke insecten vind je in een akkerrand?
  • Welk nut kunnen ze hebben voor jouw gewas?
  • Hoe zorg je voor een effectieve rand?
  • Hoe voorkom je een hoge onkruiddruk?

Doel: minder gewasbeschermings-middelen gebruiken!

Meer Projecten