Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen

Het project ‘Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen’, heeft als doel de effectiviteit van bloeiende akkerranden te vergroten.

Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden zaait jaarlijks samen met de deelnemers circa 140 kilometer akkerranden in, zowel eenjarig als meerjarig.

Na drie seizoenen van het project ‘Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddel’ geven we ook in 2024 vervolg aan dit project.

Aanmelden studiegroep!

In mei 2024 gaan we van start met Deel 4 van Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen (MKMG).  Wil je aansluiten bij de studiegroep, mail dan naar: emul@anvhollandsnoorden.nl.
Meer over het project vindt u in de rapportage van de evaluatie van het eerste jaar van het project via onderstaande link.
Rapportage Evaluatie Meer Kennis Minder gewasbeschermingsmiddelen 2021

 

Functies akkerranden:

Akkerranden hebben een bufferfunctie tussen landbouwpercelen en watervoerende sloten en verminderen eventuele drift van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit. Daarnaast hebben akkerranden een gunstig effect op de akkervogels en algehele biodiversiteit.

Het doel van het project is meervoudig:

  • Professionaliseren beheer akkerranden door beter beschikbaar stellen van bestaande en nieuwe kennis.
  • Betrokkenheid en draagvlak creëren voor de inzet van akkerranden binnen functionele agrobiodiversiteit.
  • Tevens nog verder verbeteren van waterkwaliteit en biodiversiteit door akkerranden.

 

Hoofdthema 2024

In de afgelopen 3 jaar hebben we gezien dat akkerranden een belangrijk onderdeel zijn van een weerbaar teeltsysteem, maar er zijn nog meer factoren van belang die ook een rol spelen.

We blijven ons ook in 2024  focussen op het verminderen van middelen en ook het robuuster maken van het teeltsysteem. Duurzaam bodembeheer is van groot belang om het gewas sterk te laten groeien, minder vatbaar te zijn voor plagen en ziekten en juist aantrekkelijk voor natuurlijke plaagbestrijders. Een gezonde bodem creëren is echter een langzaam proces. Daarom gaan we er de komende twee jaar verder aan werken.

In de tussentijd moet er ook gewerkt worden aan de bestaande uitdagingen. De insectenplagen en toenemende onkruiddruk zijn de twee meest urgente uitdagingen waar boeren mee te maken hebben wanneer zij minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. We willen in 2024  dan ook twee benaderingen toepassen, aan de ene kant moeten er maatregelen voor de lange termijn getroffen worden zoals voor een duurzame bodem, aan de andere kant gaan we ook nog steeds aan de slag met de problemen die er nu zijn.

We leggen de focus in 2023 en 2024 op het hoofdthema: Weerbaar telen voor de toekomst. De thema’s van natuurlijke plaagbestrijding en onkruidbeheersing blijven hier onderdeel van uit maken.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

  • Welke insecten vind je in een akkerrand?
  • Welk nut kunnen ze hebben voor jouw gewas?
  • Hoe zorg je voor een effectieve rand?
  • Hoe voorkom je een hoge onkruiddruk?

Doel: minder gewasbeschermings-middelen gebruiken!

Meer Projecten