ANLb in GLB vanaf 2023

ANLb in GLB

Als agrarische natuurvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer (ANLb). De ANLb is echter onlosmakelijk verbonden met de conditionaliteiten (basispremie) en eco-regeling. We hebben hier dan ook enige informatie over opgenomen, zie GLB onderaan de pagina.

 

ANLb 2023-2028

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start. Dit betekent dat de huidige contracten per 31 december 2022 aflopen en we afspraken gaan maken voor de nieuwe periode. Deze start op 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2028.

In november 2022 moeten wij onze aanvraag indienen bij provincie Noord-Holland. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij voor die tijd weten hoeveel hectares agrarisch natuurbeheer we kunnen afsluiten bij onze deelnemers. Dat lijkt nog ver weg maar het voorjaar en de zomer zijn drukke seizoenen, afspraken maken over een nieuwe beheerperiode schiet er dan vaak bij in.

Op deze plek bundelen we alle informatie over het ANLb vanaf 2023. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zetten we dat hier op onze website.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Wat verandert er in het ANLb en hoe verhouden deze wijzigingen zich tot de ANLb?

Ten eerste: het ANLb verandert in hoofdlijnen niet. Wel komt er een leefgebied Klimaat bij en komen er mogelijk extra doelen voor Water. ANV Hollands Noorden is bezig de huidige beheerpakketten te evalueren en waar nodig bij te stellen. De beheerpakketten en vergoedingen kunnen daardoor (kleine) wijzigingen krijgen.

De budgetten zullen grotendeels gelijk blijven aan de huidige budgetten. Met de (mogelijk) hogere vergoedingen als gevolg van prijsindexatie, betekent dat minder hectares beschikbaar zijn. Er komt wel extra geld voor het Aanvalsplan Grutto voor het verzwaren van beheer in goede weidevogelgebieden, voor optimalisatie van het ANLb en voor het nieuwe thema Klimaat.

Dat betekent dat ANV Hollands Noorden wellicht keuzes moet maken. Wij vinden het belangrijk dat het huidige beheer in principe kan worden voortgezet en dat verzwaring van beheer voorrang moet krijgen op licht beheer. Ook kijken we naar het ecologisch belang van maatregelen.

Vanaf medio 2022 gaan we de deelnemers benaderen om met u te bespreken welk beheer wordt voortgezet of aangepast.

Daarnaast zullen we vanaf eind september speciaal voor de veehouders huiskamerbijeenkomsten organiseren om per gebied te bespreken wat mogelijkheden zijn om het weidevogelbeheer te versterken. De optimalisatie van het weidevogelmozaïek is dan het doel van de avond.

Meer informatie over GLB:

 

 

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid gaat in 2023 van start.
Hierbij ter informatie de Presentatie van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2023, wat gepresenteerd is op 23 juni bij Leven van de Wind.

De belangrijkste veranderingen: de komst van de ecoregeling en de verandering van de voorwaarden voor de basispremie.

ANV Hollands Noorden
Molenstraat 42a
1654 KB  Benningbroek

E info@anvhollandsnoorden.nl

T 06 – 5342 0864