Samenwerken maakt het verschil

We zoeken actief de samenwerking met andere partijen als het gaat om biodiversiteit in het landelijk gebied. Door samen te werken kunnen we ons werk beter uitvoeren én meer impact maken.

Provincie

De provincie is onze belangrijkste partner in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. De provincie is verantwoordelijk voor het natuurbeleid en heeft natuurdoelen opgesteld. Samen bekijken we hoe we die doelen met agrarisch natuurbeheer kunnen halen. In een Natuurbeheerplan geeft de provincie aan wat de beste plekken zijn voor agrarisch natuurbeheer. Als collectief dienen we daarop een plan in voor effectief beheer. Voor de voortgang en resultaten zitten we regelmatig met de provincie aan tafel.

Met de provincie werken we ook in projecten samen. We voeren het beheer in de Koopmanspolder. Dit project combineert biodiversiteit met toekomstbestendig waterbeheer.

Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een belangrijke partner in het ANLb. Het hoogheemraadschap moet Europese doelen voor de waterkwaliteit halen (de Kaderrichtlijn Water, KRW). Boeren kunnen daarbij helpen. Bijvoorbeeld door kruidenrijke randen aan te leggen waardoor minder mest en gewasbeschermingsmiddelen naar de sloten spoelen. Of door ecologisch slootschonen, waardoor het leven in de sloot minder verstoord wordt. Het hoogheemraadschap stelt budget beschikbaar voor de watermaatregelen. We overleggen waar we welke resultaten willen halen en hoe we die gaan realiseren.

Gemeenten

Of natuurbeheer succesvol is hangt deels af van de inrichting van de openbare ruimte. Je kunt een weiland in een weidevogelhotspot prachtig inrichten met plas-dras, als erlangs een drukbelopen wandelpad wordt aangelegd zullen weidevogels er niet komen broeden. We zitten met de gemeenten in ons werkgebied daarom aan tafel over de inrichting van het landelijk gebied.

Ook voeren we met gemeenten projecten uit. Zo beheerden we in overleg met de gemeente Koggenland de Waterberging Weijdemeer en maakten we samen met gemeente Hollands Kroon informatieborden over weidevogels.

Terreinbeheerders

Om een gezonde populatie op te kunnen bouwen hebben soorten voldoende ruimte nodig. Ruimte om te broeden, ruimte om te foerageren, ruimte om te rusten. Door samen te werken met andere terreinbeheerders wordt het makkelijker om soorten alles te bieden wat ze nodig hebben. Daarom stemmen we onze ANLb-pakketten af met de terreinbeheerders. Onze deelnemers beheren percelen grenzend aan natuurterreinen zo dat beide elkaar zo goed mogelijk aanvullen. Samen met Landschap Noord-Holland voeren we ook samen tellingen van vogels uit. Zo ontstaat een completer beeld van hoe het in de provincie met ze gaat.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn heel belangrijk binnen het ANLb. Ze tellen voor ons de weide- en akkervogels: het aantal vogels, het aantal nesten en het aantal kuikens dat vliegvlug worden. Zo weten we of onze pakketten het gewenste effect hebben. Vrijwilligers speuren ook weidevogelnesten op: een boer kan dan om de nesten heen maaien. Voor weidevogels werken we samen met verschillende weidevogelverenigingen in ons werkgebied. Voor akkervogels hebben we een eigen groep vrijwilligers.

Wildbeheereenheden

Op sommige plekken is de predatie van weidevogelkuikens een groot probleem. Je kunt een perceel dan nog zo goed hebben ingericht, als een vos of roofvogel alle nesten leeghaalt ben je weer terug bij nul. Onze veldmedewerkers hebben daarom regelmatig overleg met de wildbeheereenheden, de jagers. Samen bekijken ze of de populatie roofdieren extra aandacht nodig heeft.

Regelmatig nodigen we medewerkers van gemeenten, hoogheemraadschap en provincie uit om een kijkje te komen nemen bij één van onze deelnemers. Zo gingen we in 2021 op bezoek bij akkerbouwer Nanco Lont.

Nanco doet veel aan agrarisch natuurbeheer: zo heeft hij kruidenrijke akkerranden, wintervoedselakkers en vogelgraan ingezaaid. Nanco vertelde hoe zogenoemde artemisiaplanten nuttige plaagbestrijders aantrekt, die ongewenste beestjes in zijn gewassen in toom houden. En over de vele vogels op zijn akkers, van fazanten tot torenvalken en uilen. Tijdens deze excursies zien ambtenaren met eigen ogen wat het nut is van agrarisch natuurbeheer. Na afloop weten we elkaar bovendien weer makkelijker te vinden.