Beheer van de Koopmanspolder

In opdracht van de provincie Noord-Holland beheert ANV Hollands Noorden tot 1 januari 2023 het natuurgebied de Koopmanspolder. Er komen nu al verrassend veel en ook steeds meer soorten voor!

Zoals bijna 100 soorten vogels, waaronder roerdomp, blauwe kiekendief, kleine plevier, regenwulp en zelfs visarend en ralreiger. Er groeien grote ratelaar, fraai duizendguldenkruid en zelfs twee soorten orchideeën: rietorchis en moeraswespenorchis.

Het natuurdoel voor de polder is kruiden- en faunarijk grasland. In de winter verwijderen onze vrijwilligers ongewenste opslag en woekerende bramen. We maaien gefaseerd: zo is er altijd genoeg vegetatie voor insecten en andere dieren. Omdat de bodem armer wordt, kunnen de bijzondere planten groeien. De sloten hebben natuurvriendelijke oevers: dankzij deze flauw oplopende taluds kunnen steltlopers foerageren en vissen paaien. Ook riet neemt toe en dat zien we aan kleine karekiet en rietzanger: het aantal territoria nam van 2020 naar 2021 met 40% toe. We zorgen natuurlijk voor een goede doorstroming in de sloten.

Alleen weidevogels hebben het moeilijk, waarschijnlijk door de toegenomen predatie.

Over het gebied

De Koopmanspolder grenst aan de Westfriese Omringdijk, vlakbij de Voorover van Andijk en Wervershoof. De polder is een nieuw natuurgebied, een samenwerkingsproject van de provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Deltares en de gemeente Medemblik. Tot 2017 experimenteerden zij hier met het waterbeheer van de toekomst.

Kom wandelen

Tussen 15 juli en 15 oktober is het westelijke gedeelte van het gebied open gesteld. Vanaf de Westfriese Omringdijk loop je via het schelpenpad naar het uitzichtpunt in het midden van de ’draaikolk’ en kun je rondstruinen over de dijkjes. Buiten deze periode is het gebied gesloten om broedvogels en overwinterende vogels rust te geven. Honden zijn niet toegestaan in de Koopmanspolder.

  • Het aantal broedvogels neemt toe: 229 territoria (2020), 259 territoria (2021)
  • Top 3 broedvogels: kleine karekiet, rietzanger en grauwe gans
  • In totaal zijn 98 soorten vogels waargenomen
  • En 13 soorten vlinders
  • En 160 soorten planten
  • En 32 soorten paddenstoelen

Meer Projecten