Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Als deelnemer van ANV Hollands Noorden voert u beheerpakketten uit van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). U ontvangt voor deze pakketten compensatie voor gederfde inkomsten.

Inhoud

Beheerpakketten 2023-2028

De beheerpakketten zijn opgebouwd uit één of meerdere beheeractiviteiten. Binnen het onderstaand overzicht van alle beheerpakketten is er een onderscheid tussen de ANLb-pakketten en de maatwerkpakketten. Maatwerkpakketten worden in overleg met de veldmedewerker afgesproken. De beheereisen en voorwaarden vindt u door bij het betreffende pakket op de pakketvoorwaarden te klikken.

Hier vindt u de beheerpakketten die vanaf 2023 gelden:

Weidevogelbeheer*:
Dooradering
Akkervogelbeheer:
Klimaat en Water:
Maatwerkpakketten ANLb

*Randvoorwaarden weidevogelbeheer

Als u mee wil doen met het weidevogelbeheer zijn er een aantal randvoorwaarden. Eén ervan is het afsluiten van een zwaar beheerpakket van minimaal 10% van het totaal afgesloten beheer. Variatie in beheer is belangrijk om voldoende rust, schuilplekken en voedsel voor weidevogels te realiseren. Daarom wordt er een extra financiële vergoeding gegeven (mozaiektoeslag) als er in een telgebied meerdere pakketten met zwaar beheer worden afgesloten. Zie hier voor de randvoorwaarden en de mozaiektoeslag.

Tarieven

De tarieven zijn in 2024 hetzelfde gebleven als 2023.

Tarieven 2024  (pdf, 781KB)
 • U ontvangt de vergoedingen voor de beheerpakketten na het eind van het beheerjaar. Een beheerjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als collectief declareren we dan bij RVO.nl en begin van het nieuwe jaar ontvangen we als collectief de totale vergoeding.
 • Uitbetaling gebeurt nadat het collectief de declaratie van RVO.nl heeft ontvangen. Dit is meestal in maart.

Contracten

De contracten die u ondertekend hebt, kunt u terugvinden op www.mijnboerennatuur.nl.

Samenwerkingscontract

De algemene afspraken worden per deelnemer vastgelegd in een contract. Dit contract wordt voor zes jaar aangegaan.

Beheerbijlage

Om de jaarlijkse verschillen in beheer duidelijk af te spreken, ondertekend u ieder jaar een “beheerbijlage” waar het exacte beheer voor dat jaar in staat.

Privacyverklaring

Ook werkt het collectief met uw persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk bij het verwerken van beheerpakketten en lidmaatschap ANV Hollands Noorden. Zie hier onze Privacyverklaring.

 

Leefgebieden

Welke gebieden komen in aanmerking voor het ANLb?

Het ANLb werkt met een collectieve, streekgerichte aanpak. Alleen vooraf geselecteerde gebieden komen voor subsidie in aanmerking. De gedachte erachter: we zetten het geld in op plekken waar het zin heeft.

Het ANLb richt zich op de bescherming van planten en dieren in het agrarisch gebied, door de leefgebieden van de soorten te beschermen. Er zijn 3 leefgebieden en twee categorieen. In het werkgebied van ANV Hollands Noorden liggen de volgende leefgebieden:

 • Open grasland (weidevogelbeheer)
 • Open akkerland (akkervogelbeheer)
 • Categorie water
 • Dooradering
 • Categorie klimaat

Beheer kan alleen plaatsvinden in deze leefgebieden. De provincie Noord-Holland bepaalt waar (agrarisch) natuurbeheer precies mogelijk is. In het Natuurbeheerplan 2024 kunt u per perceel bekijken of u in aanmerking komt voor subsidie.

Terug naar boven >

Wilt u meer weten over pakketten en het beheer of een wijziging doorgeven?

Neem dan contact op met uw veldmedewerker of ons kantoor.

Controles via het collectief

In elk beheercontract staan pakketvoorwaarden. Hier dient elke deelnemer zich aan te houden.

 • Als collectief streven we ernaar dat het beheer zo goed mogelijk conform de afspraken wordt uitgevoerd. Dat begint al aan de voorkant: met persoonlijk contact bij het afsluiten van een definitief beheercontract. Daarnaast begeleiden we u bij de uitvoering van het beheer. Zo verwachten we minder afwijkingen bij controles.
 • Alle collectieven zijn verplicht om een onafhankelijke schouwcommissie te hebben. Deze schouwcommissie controleert steekproefgewijs de deelnemers. Als collectief hebben we afspraken gemaakt met de overheid. We hebben er dus een belang bij dat het beheer door de individuele deelnemers volgens de afspraken wordt uitgevoerd.
 • Er wordt ook steekproefsgewijs gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zij rapporteren dit aan het collectief. Bij overtredingen neemt het collectief contact met u op.
 • Het collectief heeft de verplichting om cross-compliance-sancties te verrekenen. Wanneer een deelnemer een sanctie opgelegd krijgt (ook wanneer deze niet gerelateerd is aan agrarisch natuurbeheer), moet het collectief dit bedrag inhouden op de ANLb-vergoeding. De sanctie kan nooit hoger zijn dan de totale ANLb-vergoeding van een deelnemer: het collectief houdt dus alleen een bedrag in en zal geen sanctiebedrag vorderen.

Terug naar boven >