Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Als deelnemer van ANV HN kun je een vergoeding krijgen voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).  Je ontvangt compensatie voor gederfde inkomsten.

Inhoud

Beheerpakketten 2023-2028

Hier vindt u de nieuwe beheerpakketten, die vanaf 2023 gelden:

Weidevogelbeheer

Als je mee wil doen met het weidevogelbeheer zijn er een aantal randvoorwaarden. Eén ervan is het afsluiten van een zwaar beheerpakket van minimaal 10% van het totaal afgesloten beheer. Variatie in beheer is belangrijk om voldoende rust, schuilplekken en voedsel voor weidevogels te realiseren. Daarom wordt er een extra financiële vergoeding gegeven (mozaiektoeslag) als er in een telgebied meerdere pakketten met zwaar beheer worden afgesloten. Zie hier voor de randvoorwaarden en de mozaiektoeslag.

Er is in deze periode meer aandacht voor de overleving van de kievitpullen: pakketten als een kievitstrook (A45)  en het vernatten (A03) van een strook op bouwland zijn de geschikte maatregelen om in te zetten.

Dooradering
Akkervogelbeheer:
Klimaat en Water:

Tarieven

De tarieven zijn in 2024 hetzelfde gebleven als 2023.

Tarieven 2024  (pdf, 781KB)

 

Privacyverklaring

horende bij uitvoering beheerpakketten en lidmaatschap ANV Hollands Noorden

Privacyverklaring

 

Leefgebieden

Welke gebieden komen in aanmerking voor het ANLb?

Het ANLb werkt met een collectieve, streekgerichte aanpak. Alleen vooraf geselecteerde gebieden komen voor subsidie in aanmerking. De gedachte erachter: we zetten het geld in op plekken waar het zin heeft.

Het ANLb richt zich op de bescherming van planten en dieren in het agrarisch gebied, door de leefgebieden van de soorten te beschermen. Er zijn vier leefgebieden en een categorie water. In het werkgebied van ANV Hollands Noorden liggen de volgende leefgebieden:

 • open grasland (weidevogelbeheer)
 • open akkerland (akkervogelbeheer)
 • categorie water
 • droge dooradering
 • natte dooradering

Beheer kan alleen plaatsvinden in deze leefgebieden. De provincie Noord-Holland bepaalt waar (agrarisch) natuurbeheer precies mogelijk is. In het Natuurbeheerplan 2022 kun je per perceel bekijken of je in aanmerking komt voor subsidie.

Terug naar boven >

Wil je meer weten over pakketten en het beheer of een wijziging doorgeven neem dan contact op met je veldmedewerker of ons kantoor.

Beheerpakketten 2023-2028

De beheerpakketten zijn opgebouwd uit één of meerdere beheeractiviteiten. Binnen het onderstaand overzicht van alle beheerpakketten is er een onderscheid tussen de ANLb-pakketten en de maatwerkpakketten. Maatwerkpakketten worden in overleg met de veldmedewerker afgesproken. De beheereisen en voorwaarden vind je door bij het betreffende pakket op de pakketvoorwaarden te klikken.

Alle vergoedingen staan op een rij in de Tarievenlijst 2023 (pdf, 781KB).

 

 

Terug naar boven >

Maatwerkpakketten ANLb

Plasdras op bouwland

Het creëren van een plasdrasgreppel op bouwland, wordt gedaan ten behoeve van de weidevogels. Op deze wijze wordt een plasdraszone gecreëerd waar de weidevogels kunnen foerageren.
Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 100KB).

Terug naar boven >

Beheerafspraken

De beheerafspraken worden per deelnemer vastgelegd in een contract. De beheerovereenkomst wordt voor zes jaar aangegaan.

Terug naar boven >

Controles via het collectief

 • In elk beheercontract staan pakketvoorwaarden. Hier dient elke deelnemer zich aan te houden en hierop wordt ook steekproefsgewijs gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 • Als collectief streven we ernaar dat het beheer zo goed mogelijk conform de afspraken wordt uitgevoerd. Dat begint al aan de voorkant: met persoonlijk contact bij het afsluiten van een definitief beheercontract. Daarnaast begeleiden we je bij de uitvoering van het beheer. Zo verwachten we minder afwijkingen bij controles.
 • Alle collectieven zijn verplicht om een onafhankelijke schouwcommissie te hebben. Deze schouwcommissie controleert steekproefgewijs de deelnemers. Als collectief hebben we afspraken gemaakt met de overheid. We hebben er dus een belang bij dat het beheer door de individuele deelnemers volgens de afspraken wordt uitgevoerd.
 • De NVWA controleert, in het veld. Zij rapporteren dit aan het collectief. Bij overtredingen neemt het collectief contact met je op.
 • Het collectief heeft de verplichting om cross-compliance-sancties te verrekenen. Wanneer een deelnemer een sanctie opgelegd krijgt (ook wanneer deze niet gerelateerd is aan agrarisch natuurbeheer), moet het collectief dit bedrag inhouden op de ANLb-vergoeding. De sanctie kan nooit hoger zijn dan de totale ANLb-vergoeding van een deelnemer: het collectief houdt dus alleen een bedrag in en zal geen sanctiebedrag vorderen.

Terug naar boven >

Vergoeding en uitbetalingen

 • Je ontvangt de vergoedingen voor de beheerpakketten na het eind van het beheerjaar. Een beheerjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als collectief declareren we dan  bij RVO.nl en begin van het nieuwe jaar ontvangen we als collectief de totale vergoeding.
 • Uitbetaling gebeurt nadat het collectief de declaratie van RVO.nl heeft ontvangen. Dit is meestal in maart.

Terug naar boven >