Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Als deelnemer van ANV HN kun je een vergoeding krijgen voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) Als ANLb-deelnemers ontvang je compensatie voor gederfde inkomsten.

Klik  hier voor meer informatie over ANLb 2023 – 2028

 

Leefgebieden

Welke gebieden komen in aanmerking voor het ANLb?

Het ANLb werkt met een collectieve, streekgerichte aanpak. Alleen vooraf geselecteerde gebieden komen voor subsidie in aanmerking. De gedachte erachter: we zetten het geld in op plekken waar het zin heeft.

Het ANLb richt zich op de bescherming van planten en dieren in het agrarisch gebied, door de leefgebieden van de soorten te beschermen. Er zijn vier leefgebieden en een categorie water. In het werkgebied van ANV Hollands Noorden liggen de volgende leefgebieden:

 • open grasland (weidevogelbeheer)
 • open akkerland (akkervogelbeheer)
 • categorie water
 • droge dooradering
 • natte dooradering

Beheer kan alleen plaatsvinden in deze leefgebieden. De provincie Noord-Holland bepaalt waar (agrarisch) natuurbeheer precies mogelijk is. In het Natuurbeheerplan 2022 kun je per perceel bekijken of je in aanmerking komt voor subsidie.

Terug naar boven >

Wil je meer weten over pakketten en het beheer of een wijziging doorgeven neem dan contact op met je veldmedewerker of ons kantoor.

Beheerpakketten 2016-2022

De beheerpakketten zijn opgebouwd uit één of meerdere beheeractiviteiten. Binnen het onderstaand overzicht van alle beheerpakketten is er een onderscheid tussen de ANLb-pakketten en de maatwerkpakketten. Maatwerkpakketten worden in overleg met de veldmedewerker afgesproken. De beheereisen en voorwaarden vind je door bij het betreffende pakket op de pakketvoorwaarden te klikken.

Alle vergoedingen staan op een rij in de Tarievenlijst 2022 (pdf, 202KB).

Lees ook de algemene voorwaarden (pdf, 165KB) van ANV Hollands Noorden behorende bij het beheercontract.

ANLb-beheerpakketten 2016-2022

Grasland met rustperiode

Dit beheerpakket betekent voor het grasland een rustperiode van 1 april (of 1 maart) tot een afgesproken datum. Tijdens deze rustperiode mag het gras niet worden gemaaid of op een andere manier bewerkt. Ook beweiding is in deze periode niet toegestaan.
Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 165KB).

 

Kuikenveld

Voor dit beheerpakket wordt er een rustperiode afgesproken van een aantal weken (meestal twee weken) in de periode van 15 mei tot 1 augustus. Tijdens deze rustperiode mag het gras niet worden gemaaid of op een andere manier worden bewerkt. Ook beweiding is in deze periode niet toegestaan. Het beheerpakket Kuikenveld wordt alleen in combinatie mat andere pakketten afgesloten.
Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 90KB).

 

Plasdras

Het inunderen (onderwater zetten) van het land. Verschillende dieptes en perioden. Plas dras is mogelijk  tot een maximum van één hectare.
Zie voor de verdere pakketvoorwaarden/eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 50KB) voor plas-dras en de pakketvoorwaarden (pdf, 100KB) voor plas-dras op bouwland.

 

Legselbeheer

Op  percelen wordt naar nesten gezocht. Gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv. op een stalkaart of mbv geo-informatie).  Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van tenminste 50 m2 met minimaal een straal van 3,5 m aangehouden om de aanwezige gevonden nesten. Bij beweiding  is een nestbeschermer geplaatst.
Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 80KB).

 

Kruidenrijk grasland

Dit beheerpakket betekent dat er in het grasland waar minimaal vier indicatorsoorten (kruiden) aanwezig moeten zijn en er een rustperiode is van 1 april (of 1 maart) tot een afgesproken datum. Tijdens deze rustperiode mag het gras niet worden gemaaid of op een andere manier bewerkt. Ook beweiding is in deze periode niet toegestaan.
Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 60KB) kruidenrijk grasland en de pakketvoorwaarden (pdf, 170KB) ontwikkelpakket kruidenrijk grasland.

 

Extensief beweid grasland

Met dit beheerpakket met een zeer lage veebezetting  mag er  van 1 april tot 15 juni geen bewerkingen plaatsvinden.
Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 55KB).

 

Ruige mest

Op een graslandperceel met een rustperiode ontvangt u een vergoeding voor het uitrijden van minimaal 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare. Je dient dit binnen een week na uitrijden te melden. De melding kan middels de knop “meldingen door agrariërs” op de homepage van deze website.
Zie voor de verdere pakketvoorwaarden/eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 90KB).

 

Botanisch waardevol grasland

Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 55KB).

 

Wintervoedselakker

Zie voor de verdere pakketvoorwaarden/eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 75KB).

 

Vogelakker

Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 110KB).

 

Kruidenrijke akkerrand

Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 100KB).

 

Vogelgraan met stoppel

Dit is een nieuw pakket vanaf 2020. Een perceel wordt ingezaaid met een zomergraan, maar minder dicht als een gangbaar graanperceel. Door de openheid in het graanperceel krijgen akkervogels meer ruimte om in het graan te broeden en foerageren.
Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 110KB).

 

Half- en hoogstamboomgaard

Minimaal 25% tot maximaal 100% van het leefgebied onder beheer wordt jaarlijks gesnoeid in de periode van 1 januari tot 15 maart en na 15 juli.  Je dient het beheer van de boomgaard  binnen een week na de snoei te melden. De melding kan middels de knop “meldingen door agrariërs” op de homepage van deze website.
Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 70KB).

 

Natuurvriendelijke oever

Na aanleg van een natuurvriendelijke oever kan er een beheerpakket “natuurvriendelijke oever” afgesloten worden. Delen van de oever worden in een cyclus van twee jaar gemaaid en maaisel wordt afgevoerd. De oever mag niet bemest worden  Verplichte melding: achteraf binnen 5 werkdagen.
Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 150KB).

 

Ecologisch slootschonen

Ecologisch slootschonen bestaat uit het plaatsen van slootvuil minimaal 2 meter van de slootkant of het afvoeren ervan. Hiermee wordt voorkomen dat nutriënten terugspoelen naar het slootwater. Slootschonen wordt uitgevoerd in de periode 1 augustus tot 1 november en  maximaal één maal in deze periode. Je dient dit binnen een week na de werkzaamheden te melden. De melding kan middels de knop “meldingen door agrariërs” op de homepage van deze website.
Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 70KB).

 

Rietzoom en klein rietperceel

Minimaal 10% tot maximaal 80% van de beheereenheid wordt geschoond en/of gemaaid en tenminste éénmaal per 4 jaar en maximaal éénmaal per 2 jaar. Het snoei- en/of maaiafval is verwijderd. De rietzoom of het rietperceel wordt niet beweid. In een cyclus van minimaal éénmaal per 4 jaar en maximaal éénmaal per 2 jaar wordt de rietzoom of het rietperceel geschoond en/of gemaaid. Verplichte melding: achteraf binnen 5 werkdagen.
Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 90KB).

 

Terug naar boven >

Maatwerkpakketten ANLb

Bouwland met rustperiode

Op bouwland broeden ook weidevogels, zoals kievit en scholekster. Om deze weidevogels op bouwland te beschermen kan een rustperiode toegepast worden. Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot 15 juni.
Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 95KB).

 

Plasdras op bouwland

Het creëren van een plasdrasgreppel op bouwland, wordt gedaan ten behoeve van de weidevogels. Op deze wijze wordt een plasdraszone gecreëerd waar de weidevogels kunnen foerageren.
Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 100KB).

 

Plasdras – last minute

Dit pakket is speciaal bedoeld voor greppels en / of ondiepe slootjes die kunnen worden opgezet.
Dit gebeurt in dit geval in combinatie met percelen waarop een maaidatumpakket is afgesloten.
Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 55KB).

 

Mais met rustperiode en braakstroken

Wanneer er op maisland, ander bouwland als aardappelen en kool halverwege april veel nesten liggen is een rustperiode van enkele weken of  met een braakstrook wenselijk om de jonge pullen extra bescherming te bieden.
Zie voor de verdere (beheer)eisen de pakketvoorwaarden (pdf, 125KB).

Terug naar boven >

Beheeractiviteiten

Hoogwaterpeil

Het creëren van een hoog waterpeil in een sloot wordt gedaan ten behoeve van de weidevogels. Op deze wijze wordt een plasdraszone langs de sloot gecreëerd waar de weidevogels kunnen foerageren.
Zie de voorschriften en voorwaarden (pdf, 55KB).

Terug naar boven >

Beheerafspraken

De beheerafspraken worden per deelnemer vastgelegd in een contract. De beheerovereenkomst wordt voor zes jaar aangegaan.

Terug naar boven >

Controles via het collectief

 • In elk beheercontract staan pakketvoorwaarden. Hier dient elke deelnemer zich aan te houden en hierop wordt ook steekproefsgewijs gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 • Als collectief streven we ernaar dat het beheer zo goed mogelijk conform de afspraken wordt uitgevoerd. Dat begint al aan de voorkant: met persoonlijk contact bij het afsluiten van een definitief beheercontract. Daarnaast begeleiden we je bij de uitvoering van het beheer. Zo verwachten we minder afwijkingen bij controles.
 • Alle collectieven zijn verplicht om een onafhankelijke schouwcommissie te hebben. Deze schouwcommissie controleert steekproefgewijs de deelnemers. Als collectief hebben we afspraken gemaakt met de overheid. We hebben er dus een belang bij dat het beheer door de individuele deelnemers volgens de afspraken wordt uitgevoerd.
 • De NVWA controleert, in het veld. Zij rapporteren dit aan het collectief. Bij overtredingen neemt het collectief contact met je op.
 • Het collectief heeft de verplichting om cross-compliance-sancties te verrekenen. Wanneer een deelnemer een sanctie opgelegd krijgt (ook wanneer deze niet gerelateerd is aan agrarisch natuurbeheer), moet het collectief dit bedrag inhouden op de ANLb-vergoeding. De sanctie kan nooit hoger zijn dan de totale ANLb-vergoeding van een deelnemer: het collectief houdt dus alleen een bedrag in en zal geen sanctiebedrag vorderen.

Terug naar boven >

Vergoeding en uitbetalingen

 • je ontvangt de vergoedingen voor de beheerpaketten na het eind van het beheerjaar. Een beheerjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als collectief declareren we dan  bij RVO.nl en begin van het nieuwe jaar ontvangen we als collectief de totale vergoeding.
 • Uitbetaling gebeurt nadat het collectief de declaratie van RVO.nl heeft ontvangen. Dit is meestal in maart.

Terug naar boven >

ANV Hollands Noorden
Molenstraat 42a
1654 KB  Benningbroek

E info@anvhollandsnoorden.nl

T 06 – 5342 0864