Biodiversiteit op gebiedsniveau

Niet alle delen van ons werkgebied zijn geschikt voor agrarisch natuurbeheer, maar ook in deze gebieden liggen er kansen en mogelijkheden voor vergroten van biodiversiteit. We werken samen met Provincie Noord-Holland en Water, Land & Dijken aan het project Biodiversiteit op Gebiedsniveau om te ontdekken welke kansen er liggen voor biodiversiteit in het agrarisch gebied met weinig ANLb en hoe hier invulling aan kan worden gegeven.

Doel
Het doel van dit project is het opzetten van een pilot in twee gebieden om ervaring op te doen met gebiedsgerichte aanpak om de biodiversiteit te vergroten, in lijn met andere opgaves. Daarbij is de aanpak van onderop en wordt maatwerk op gebiedsniveau door de agrariërs zelf geleverd.
De subdoelen van dit project zijn:

  1. Benutten van de huidige ontwikkelingen in duurzame landbouw
  2. Financiële mogelijkheden in kaart brengen om de biodiversiteitsmaatregelen uit te voeren.
  3. Zoeken naar slimme combinaties van maatregelen die elkaar versterken en bijdragen aan meerdere doelen: biodiversiteit, landschap, water en bodem.
  4. Leren van en met elkaar over duurzaamheid/biodiversiteit met behulp van onafhankelijke deskundigen.

Gebied

Er zijn twee gebieden geselecteerd voor dit project; één grasland gebied (de Assendelfterveenpolder) door Water, Land en Dijken en één gebied met akkerbouw/tuinbouw door ANV Hollands Noorden. Dit is het gebied rondom de Liederik in Wervershoof. Dit zijn beide gebieden waar (nog) niet zoveel ANLb is en waar geen andere grote opgaves liggen.

Gebiedsplan

Samen met de agrariërs in dit gebied wordt er een biodiversiteitsplan opgesteld. Wat houdt dat in? Met elkaar wordt onderzocht wat ieder kan bijdragen om de biodiversiteit in het gebied te versterken. Misschien een bloemenrand inzaaien of een rand langs de slootkant met de eerste snede laten staan. Maar het kan ook een andere manier van slootschonen zijn, streekeigen beplanting op het erf, inrichting en beheermaatregelen voor specifieke soorten of kruidenrijk grasland inzaaien. Met een paar maatregelen kan er al een heel verschil gemaakt worden. Helemaal door samenwerking van meerdere agrariërs in één gebied. Daarnaast is er ruimte in dit project om onafhankelijk advies over duurzaamheid/biodiversiteit op te nemen. Van elkaar en met elkaar leren  is dan ook een belangrijk onderdeel.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Distelvlinder – Gemaakt door Hans Westrik

Meer Projecten