Weidevogelbeheer

In de weilanden van ons werkgebied vindt er weidevogelbeheer plaats. Doelsoorten zijn grutto en tureluur en scholekster, kievit en wulp. We werken met alle leden aan betere broedomstandigheden, schuilgelegenheid en plekken om te fourageren. In aangelegde kruidenrijke percelen en bij natte greppels zijn bijvoorbeeld vele insecten voor de vogels te vinden.

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is hiervoor het belangrijkste middel met verschillende beheerpakketen zoals ‘Kruidenrijk grasland’, ‘Kuikenveld’, ‘Legselbeheer” etc., maar er zijn extra mogelijkheden om het beheer te optimaliseren:

Vernatten van greppels met pompen

Weidevogels hebben een groot voordeel bij vochtige weilanden voor hun voedselvoorziening. Door greppels te vervatten ontstaan er betere omstandigheden. Daarom zijn verschillende greppels in het werkgebied voorzien van pompjes die op zonnepanelen werken. Die greppels worden vernat in het voorjaar, zodat eerst grutto’s en later kieviten en tureluurs er hun voedsel vinden. Om de pompen aan te kunnen schaffen heeft Provincie Noord-Holland subsidie verstrekt.

Voor meer informatie over de aanschaf van de pompen kunt u contact opnemen met Maaike Wagenaar, mwagenaar@anvhollandsnoorden.nl.

Aanvalsplan Grutto

Het aanvalsplan Grutto wil meer weidevogelgebied inrichten en beheren. Daarvoor is landelijk 70 miljoen euro vrijgemaakt. Met de toegezegde bedragen kunnen landelijk 18 tot 26 kansrijke gebieden van ongeveer duizend hectare worden ingericht en beheerd. Als collectief zijn we gevraagd mee te denken over de mogelijkheden in ons werkgebied. Mochten we tot die kansrijke gebieden gaan behoren dan zullen we je uiteraard op de hoogte houden over de beheermogelijkheden voor ons werkgebied.

Factsheets Weidevogelbeheer

Vogelbescherming  Nederland heeft in 2016 een reeks factsheets gepubliceerd voor boeren, terreinbeheerders, vrijwilligers en andere betrokkenen. Daarin staat veel achtergrondinformatie over de leefomstandigheden, een jaarkalender, inrichtings- en beheermaatregelen voor de grutto, scholekster, kievit, tureluur, vernatting van weidevogels en veel meer.

Factsheets weidevogels zijn hier te downloaden via Vogelbescherming Nederland.

Algemene informatie over de weidevogels.

Beheertips weidevogels.

Grutto
aanvalsplan Grutto