GLB pilot: akkerbelten

GLB pilot – Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

De GLB-pilot Akkerbelt richtte zich op de vergroening van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2021. We onderzochten samen met 8 andere akkerbouwcollectieven hoe we een vergroening kunnen realiseren die rendeert voor boer, natuur en omgeving. De pilot (2019-2021) vond plaats binnen de akkerbouwstrook die loopt van Zeeland naar Groningen.

Gebiedsgerichte invulling

Deze pilot stimuleerde regionaal maatwerk, betere inpasbaarheid in de bedrijfsvoering, en betere ecologische resultaten van de vergroening. Daarvoor maakten de deelnemende collectieven in 2019 eigen gebiedsplannen met daarin specifieke vergroeningsdoelen en gewas- en bouwplanmaatregelen. Die werden toegespitst op de eigen regio en grondsoort en afgestemd met akkerbouwers en gebiedspartners zoals lokale overheden, LTO-regio’s, terrreinbeheerders, waterschappen en overige partijen.

Maatregelen toetsen in het veld

De gebiedsplannen uit 2019 leverden een lijst met zo’n veertig realistische vergroeningsmaatregelen. Elk collectief rolde een aantal van de regionaal gedefinieerde maatregelen uit, zoals strokenteelt, akkerranden, slootbeheer en onderwerken van gehakseld stro.

De pilot zocht naar maatregelen die laagdrempelig én effectief zijn voor biodiversiteit, water, bodem, klimaat en/of landschap. De maatregelen moesten bijdragen aan maatschappelijke doelen en inpasbaar zijn voor de agrariër.

Puntensysteem

In het nieuwe GLB  geldt een prestatiegerichte vergroening als onderdeel van de zogenaamde ecoregeling. Grondgebruikers kunnen de basispremie aanvullen met de ecoregeling. Binnen één van de deelnemende Akkerbelt-collectieven (FAC) is een punten- en beloningssysteem voor de nieuwe ecomaatregelen ontwikkeld. De kosten van de maatregelen waren daarbij het uitgangspunt. Door punten toe te kennen worden agrariërs gestimuleerd maatregelen te nemen die ook echt impact hebben in het gebied.

Nieuwe GLB

Deze Akkerbelt-pilot was één van de zeven landelijke pilots waarmee BoerenNatuur en LTO input verzamelden voor het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2021. De resultaten dienden voor het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan (NSP): de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB.

Meer lezen

Resultaat van GLB-pilot Akkerbelt:

  • Zo’n 40 vergroeningsmaatregelen
  • Laagdrempelig en goed inpasbaar
  • Effectief voor biodiversiteit, water, bodem, klimaat, landschap
  • Een puntensysteem stimuleert keuze voor effectieve maatregelen

Meer Projecten